EN BÜYÜK SORUMLU KİM ?

New York Herald Muhabiri Mr. Sidney Whitman’ın, “ Turkish Memories, 1914” adını verdiği eserin sayfalarını çevirelim:

“İngiltere’ nin Erzurum Konsolosu Mr. Graves’ e sordum:

-Eğer bu memlekete (Türkiye’ ye) hiçbir Ermeni komiteci gelmemiş olsaydı ve Ermenileri isyana tahrik ve teşvik etmeseydi, bu mukatele olur muydu?

-Elbette ki hayır. Zannetmem ki, bir tek Ermeni öldürülmüş olsun. “

Yine aynı eserden:

“Bir Yahudi bana Trabzon’ da;

‘-Eğer bu hareketlerin birisi Rusya’ da olsaydı bir tek Ermeni sağ bırakılmazdı. Rusya’ da Ermeniler asker alınırlar; memleketlerinden çok uzakta hizmet görürler. Mektupları sansüre tabidir. Türkiye’ de ise müreffeh bir halde yaşarlar. Servet yaparlar. Asker vermezler. Mektepleri serbesttir. Millî tarihlerini okuturlar. Husumet telkin ederler” dedikten sonra özet olarak şunları ilâve etmiştir:

‘-Hülasa, Avrupa’ nın yarısı kadar bir sahaya dağılmış bir milyonluk bir Ermeni unsurunun millet halinde toplanmasına imkân var mıdır?

Türkiye’ deki yabancı konsolosların maiyetleri hep Ermenidir. Onlar ne söylerlerse Konsoloslar elçiliklerine onu yazarlar. Bu konsoloslar Rusya’ da, Almanya’ da olsalar elçilerine böyle şeyler yazarlar mıydı? Burada yazmalarının sebebi bir Müslüman memlekette Hristiyan konsolusu oldukları içindir.

Ermeni komitecileri sakin çiftçi, esnaf ve hamalları ayaklandırıyorlar. Türklerin, dinlerine, Hristiyanlığa taarruzlarını ileri sürüyorlar. Halbuki Trabzon’ dan Erzurum’ a kadar yollar, kasabalar manastırlarla, Hristiyan mabetleriyle doludur.  Ermeni mektepleri, kiliseleri, Rusya’ dakinden bin kat serbesttirler.”

***

Rus General Mayevski, kükûmetine verdiği, Petesburg Askerî Basımevi’ nde basılan “Bitlis ve Van Vilayetleri İstatistiği” adını verdiği raporda diyor ki:

“ Türkiye’ de, Komitecilerin girmediği yerlerde, Ermeniler rahattırlar. Bu komiteler bugün de faaliyete geçseler Ermeniler yeniden eski sefil vaziyetlerine düşerler. 1895 senesine kadar Ermenilerin Türkiye’ deki ıstırapları, müzayakaları hep hayalî ve mübalağalı uydurma masallardır. Türkiye’ deki Ermeniler, diğer yerlerdekinden daha fena durumda değillerdir.

İhtilâlcilerin yağma, katliam dediği şeyler, daha çok Kafkasya’ da olmaktadır. Mal ve can emniyetine gelince, Türkiye hükûmetinin nüfus ve hâkimiyeti olan yerdeki emniyet, Elizabetbol vilâyetimizden daha ziyadedir.”

SON SÖZ:

Tarihte bir Ermeni sorunu yaşanmışsa, bunun en büyük sorumlusu ayrılıkçı Ermeni komite ve komiteciler ile hiçbir şey olmamış gibi buna göz yumanlardır.

(KAYNAK: Sadi KOÇAŞ, Tarihte Ermeniler ve Türk- Ermeni İlişkileri, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1990)

(Yazının İlk Yayım Tarihi: 22 Şubat 2016 )

aakyol

 

 

sadikocas

Bu vesileyle Sayın Sadi KOÇAŞ’ ı derin bir saygı ve rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsın!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir