FERİDUN DİRİMTEKİN

fdirimtekin02

(E). KURMAY  KIDEMLİ YÜZBAŞI- YAZAR/ ARAŞTIRMACI/ TARİHÇİ

( 1894- 1976)

Asıl adı Mehmet Feridun'dur. Dukaginzâde Mehmed Cemal Bey ile Sıdıka hanımın oğlu olarak 1894’ te İstanbul- Kabataş’ ta doğdu.

Osmanlı tarihinde adı geçen Dukaginoğulları soyundan geldiğini belirterek, soyadı kanunu çıkıncaya kadar aile adı olarak Dukaginzâde (Dukakinzâde, Dokakinzâde) adını kullandı.

İlk ve orta öğrenimini İzmir' de gördükten sonra İstanbul’ da Kuleli Askerî Lisesi' ne girdi.

1910’da Kuleli Askeri Lisesi’ni  bitirdi.

1912’ de Mekteb-i Harbiye (Kara Harp Okulu) ‘den mezun oldu ve Piyade Mülazımı (Teğmen) olarak ordu saflarına katıldı.

Teğmen olarak Balkan, Çanakkale, Kafkas cephesi savaşlarına katıldı. Bu savaşlarda gösterdiği yararlıklar nedeniyle çeşitli nişan ve madalyalar kazandı.

1918’deki  Mondros Ateşkesi’ nden sonra Harbiye Nezareti’ nde Yaverlik yaptı. Bu dönemde Erkân-ı Harbiye (Günümüzde Kara Harp Akademisi)’ ye devam etti.

1921'de Anadolu'ya geçerek Sakarya Muharebeleri’nde  1 nci Grup Erkân-ı Harbiyesi’ nde görev aldı. Büyük Taarruz ‘a  katıldı, İzmir’e giren birlikler arasında yer aldı. Zaferden sonra İstiklâl Madalyası ve TBMM’ nin Takdirnamesi ile ödüllendirildi. Yüzbaşılığa yükseldi.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Harp Akademisi’ndeki  yarım kalan öğrenimine devam ederek  1924 yılında Kurmay oldu.

Kurmay Yüzbaşı Feridun Bey, aynı yıl, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiye (Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı)' de görevlendirildi.

1925’ te Harp Akademileri Taktik Öğretmeni, 1926'da da Harp Tarihi öğretmeni oldu.

Feridun Bey, bu dönemde, tanınmış varlıklı ailelerden Hıristiyan Arap asıllı Frej ailesine damat olmuştu.  Askerlerin yabancılarla evlenmesini yasaklayan kanunun çıkması üzerine eşi yabancı olduğundan 22 Eylül 1927’ de Kıdemli Yüzbaşı rütbesindeyken kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Ancak sivil öğretmen olarak akademideki derslerine devam etti.

Almanya’ya giderek staj gördükten sonra, Türk Hava Kurumu’ na geçti.

1929- 1932 yılları arasında Harp Akademileri ve Yüksek Komuta Kursları’ nda  Harp Tarihi dersleri verdi.

1934 yılından itibaren Feridun Bey’ in hayatında yeni bir dönem başladı. O yıl, İstanbul Vilâyeti Umumi Meclisi Üyesi oldu.

1935’ te Türk Hava Kurumu Reis Muavini oldu. Başkan Fuat Bulca’ nın yanında Ankara’ da dört yıl çalıştı. Onun bu görevi sırasında gençlere havacılığı sevdirmek için paraşütçülük kursları açıldı, yelken uçuş kampları kuruldu.

Feridun Bey, soyadı kanununun kabulünden sonra DİRİMTEKİN soyadını aldı.

1939’da Türk Hava Kurumu’ ndan ayrılarak İstanbul Beden Terbiyesi  Bölge Müdürü oldu. 1944’ e kadar devam eden bu görevi sırasında Dolmabahçe Stadyumu’ nun birinci kısmı ile, Tenis- Dağcılık ve Eskrim Kulüp binaları inşa edildi, Beşiktaş ve Fenerbahçe spor sahaları düzenlendi.

1942’de Eminönü Halkevi Başkanlığı’ na getirildi. İstanbul’un en önemli Halkevi’nin başında 1946 yılına kadar çok önemli kültürel etkinliklerde bulundu. Tarihi ve mimari anıtların resimleri sergilendi ve bunların çok ayrıntılı katalogları yayınlandı.

Bu görevi sırasında, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu içinde ayrı bir kuruluş olan İstanbul’u Sevenler Grubu’na da üye oldu.

1946- 1950 yılları arasında, Şehir Meclisi üyeliği ve İmar Karma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Bu arada 1948 yılında, İstanbul Eski Eserleri Koruma Encümeni üyesi seçildi.

Dirimtekin, şehir meclisi üyeliği 1950' de sona erince Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu' nda başkan yardımcısı olarak kaldı. Ayrıca Eski Eserleri Koruma Encümeni'ndeki görevini sürdürdü.

İstanbul'un Fethinin Beşyüzüncü Yıl Dönümünü Kutlama Derneği'nde de üye İdi. Bu derneği Ekrem Hakkı AYVERDİ ile birlikte yeniden şekillendirip Fetih Derneği adıyla bir enstitü haline getirdi.

1955 yılında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü’ne getirildi. 1971 yılına kadar sürdürdüğü bu görevi sırasında,  İstanbul Eski Eserleri Koruma Encümeni üyeliğine, Fetih Derneği üyeliğine de devam etti. Hatta arada Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ ne de vekalet etti.

Yine aynı dönem içinde, İstanbul’un yeniden imarı çalışmalarına Müşavir olarak katıldı. 1961 yılında Ankara’ da toplanan Müzeler Danışma Kurulu’ nda da çalıştı ve hazırlanan rapora katkıda bulundu.

Ayasofya Müzesi’nin organı olarak bir Yıllık yayınlamaya girişti ve bunu emekli oluncaya kadar sürdürdü. Onun müdürlüğü sırasında bu yayın organı sekiz cilt basıldı ve onun Ayasofya Müzesi Müdürlüğü’ nden ayrılmasından sonra da durdu.

DİRİMTEKİN,özellikle Ayasofya Müzesi Müdürlüğü sırasında bir Bizans uzmanı durumuna gelmişti. Bu nedenle yurt içinde yurt dışında çeşitli etkinliklere katıldı, bildiriler sundu, konferanslar verdi.

1955 yılında İstanbul’da toplanan Uluslar arası Bizans Araştırmaları Kongresi’ne, aynı kongrenin 1958’de Münih ve 1966’daki Oxford’ ta yapılan X ve XII nci toplantılarına da birer bildiri ile katıldı.

1958’de Alman Arkeoloji Enstitüsü’ne üye seçildi.

1960’da İspanya Devleti’nin “İsabelle la Catholique “ nişanının “Commandeur” rütbesi,

Yunan Devleti’nin “ Phonix” nişanı,

İtalya Devleti’nin  “Al Merito della Republica İtaliana” nişanı,

Fransız Devleti’nin nişanı ile ödüllendirildi.

Feridun DİRİMTEKİN’ in Ayasofya Müdürlüğü görevi, 1971 yılında sona erdi ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’na getirilen yeni hükümlerle ikinci kez emekliye ayrıldı.

Ancak, emekliye ayrılmasına rağmen, Eski Eserleri Koruma Encümeni ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile ilişkisini hiç kesmedi.

Harp Akademileri Komutanlığı’nın 126 ncı kuruluş töreninde 7 Temmuz 1974 günü, kendisine 68. sınıftan en eski mezun olarak bir armağan verildi.

1976 yılı Nisan ayında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

1976 yılının Ağustos ayında, evinin yakınında kaldırıma saçılan sabunlu suda ayağı kayarak düştü ve kalçasını kırdı. Önce Deniz Hastanesi’ne getirildiyse de, ilerlemiş yaşı bu tehlikeyi atlatmasına olanak tanımadı ve 26 Eylül 1976 günü hayata veda etti. 29 Eylül 1976 günü Şişli Camii’ nden kalkan cenazesi, Feriköy Kabristanı’ nda toprağa verildi.

Feridun DİRİMTEKİN gençlik yıllarında yayınladığı  küçük bir romanı bir tarafa bırakılacak olursa yazı hayatına askerlikle ilgili yazıları ile girmişti.  Bunlarda harp tarihine dair olanların ağır basar. Önce içinde yaşadığı Birinci Dünya Savaşı’ nın çeşitli cephelerine dair ders kitapları veya notları yazmış, bunun arkasından da tarihteki büyük savaşlara dair araştırmalar hazırlamıştı.

Eminönü Halkevi Başkanlığında da müzeler ve eski eserler ile daha yakın bir ilişkisi oldu ve bu da onu Eski Eserler Encümeni üyesi olmaya kadar götürdü.

DİRİMTEKİN, 1948- 1950’den itibaren İstanbul tarihi ve arkeolojisi üzerinde yayınlar yapmaya başladı.

Bunların ilki de Trakya’ da Batı' dan gelecek  tehlikeleri durdurmak üzere yapılan bir Limes tahkimatı olan Anastasius surları hakkında oldu.

Bir taraftan İstanbul'un 1453’ te muhasarası ve fethine dair büyük bir  kitap yayınlarken, bir taraftan da şehrin surları üzerinde araştırmalar yapıyor, hatta bu münasebetle Edirnekapı – Eğrikapı bölümünde ufak bazı arkeolojik kazıları da idare ediyordu.

Gerek İstanbul’un fethine dair kitabı, gerek Marmara ve Haliç  surları, onun  askeri  yayınlarının bir devamı idi.

DİRİMTEKİN, 1950'lerden sonra  tamamen tarihçilik ve arkeologluğa, hatta Bizans dönemi araştırıcılığına  yöneldi.

1955'de Ayasofya Müzesi Müdürü  oluşu, onun bu alandaki  çalışmalarına geniş ölçüde zemin ve imkân sağladı. Bundan sonra ölümüne  kadar geçen süre içinde basılan yazıları Bizans arkeolojisi, tarih ve turizm ile ilgili oldu..

BİBLİYOGRAFYASI’ NDAN DERLENEBİLENLER:

“Onlar ve Biz”, (Hikâye), Türk Kadın Mecmuası, sayı 14, İstanbul 1918

“Tank”, Ritter' den tercüme eden Feridun, Erkân-ı Harbiyye Mektebi Yayını, Sayı 28, İstanbul 1926,

“Büyük Harp, Türk  Cepheleri, I. Kısım”,Erkan-ı Harbiyye Mektebi Yayını, İstanbul, 1926,

“Büyük Harp, Türk Cepheleri, Çanakkale Cephesi, II. Kısım”,Erkân-ı Harbiyye Mektebi Yayını, İstanbul, 1927,

“Büyük Harp, Türk Cepheleri, Filistin Cephesi, III. Kısım”, Erkân-ı Harbiyye Mektebi Yayını, İstanbul, 1927,

“1853-55 seferinde Rumeli ve Kırım Harekâtı”, Askeri Mecmua  lâhikası, İstanbul, tarihsiz,

“1736-1739, Türk – Avusturya – Rus Seferi”, Askeri Mecmua  Say 71 Tarih Kısmı, İstanbul, 1928,

“Büyük Harp, Türk Cepheleri, Kafkas Cephesi”, 2. Baskı, İstanbul, 1931 ,

“Nizip, 1831-1840 Türk – Mısır Seferi”, 83 sayılı Askeri Mecmua lâhikası, İstanbul 1931

“1711-1718 Türk – Avusturya – Venedik Seferi”, 84 numaralı Askeri Mecmua lâhikası, İstanbul 1932,

“Memleketin Harbe Hazırlanması – Milli Seferberlik”, Büyük Erkan- ı Harbiye Reisliği X. Şube,  İstanbul 1932,

“Kadeş Meydan  Muharebesi” Büyük Erkân-ı 'Harbiye Reisliği Neşriyatı, İstanbul 1934.

“Malazgirt Meydan Muharebesi (26 Ağustos 1071)”, 101 sayılı Askeri Mecmua Lâhikası, İstanbul, 1936,

“Malazgirt Meydan Muharebesi”, İstanbul 1943,

“İnkılâp Tarihimizden Şanlı Bir Yaprak: Birinci İnönü”, “Tarihten Sesler”, C 1, S 1, İstanbul, 1943,

Eminönü Halkevi Tarih ve Müze  Şubesi Neşriyatından sayı: 2, Halkevinin Tarihi ve Mimari Anıdlara  ait resim sergisi broşürü, İstanbul 1944. Önsöz: F. Dirimtekin

Halkevinin Tarihi ve Mimari Anıtlara Ait Üçüncü Resim Broşürü, İstanbul, 1945, Önsöz, F. Dirimtekin.

“Haçlı Seferlerinde İnönü ve Eskişehir Meydan Muharebeleri”, İstanbul,1946,

“Les Murs d’ Anastase”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, sayı 70, İstanbul, 1947,

“Anastase Surları”, Belleten  XII, Sayı 45, İstanbul, 1948,

“Le Siege de Byzance par les Turcs – Avars au VII siecle”,  TTOtK. Bel. sayı 79, İstanbul, 1948,

“İstanbul’un Fethi”, T.C. İstanbul Belediyesi, İstanbul Fethinin 500 ncü yıldönümü kutlama yayınlarından, Sayı 6, İstanbul 1949,

“İstanbul’un İmarı”,  TTOtK. Bel, Sayı 94- 95, İstanbul, 1949,

“İstanbul Surları Hendeklerinde Su Var mıydı ?”, Tarih Dünyası, II. Sayı 15, İstanbul, 1950,

“La Conquete  d'Istanbul Résumé de l’etude historique en turc”, TTOt. K. Bel, sayı 100, İstanbul, 1950,

“Tekfursarayı Şimalinde Yapılan İlk Kazı Hakkında İlk Rapor”, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı, Sayı 5, İstanbul, 1952,

“Fouilles entreprises dans la partie septentrionale de Tekfoursaray ( Palais des Blachernes)”, TTOtK. Bel, sayı 123, İstanbul, 1952,

“Fatih’in Donanma Komutanlarından Han Yunus Bey”, TTOtK.Bel, Sayı 126, İstanbul, 1952,

“İstanbul’un Muhasarası Esnasında 20 Nisan Deniz Muharebesi”,Yeni İstanbul Gazetesi, 29 Ekim 1952.

“14. Mıntıka (Blachernae) Surlar, Saraylar ve Kiliseler”, Fetih Derneği Mecmuası, sayı 1-2, İstanbul, 1953,

“Askerlik Bakımından Fatih”, Türk Dili Aylık Fikir ve Edebiyat Dergisi, c. II, Sayı 20, 1 Mayıs 1953,

“Fatih'in Ordusu İstanbul’a Evvela  Nereden Girdi”, TTOtK.Bel; Sayı 132, İstanbul, 1953,

“İstanbul Muhasarasında Donanma Haliç’e Nasıl Getirildi”, TTOtK. Bel, Sayı 133, İstanbul, 1953,

“Son Bizans İmparatoru Konstantin XI ‘in Ölümü”, TTOtK. Bel, Sayı 135, İstanbul, 1953,

“İstanbul’un Muhasarası ve Zaptı”, TTOtK. Bel, Sayı 136, İstanbul, 1954,

“Pelekanon, Philokrini, Nikitiaton, Ritzion, Dakibyza”, Fetih Derneği Mecmuası, C. II, Sayı 7-12, İstanbul, 1954,

“1453 Muhasarası Esnasında Bizans’ın Nüfusu- La  population de Byzance lors du siêge de 1453”, TTOtK. Bel, Sayı 149, İstanbul, 1954,

“Philea Surları”, TTOtK. Bel, Sayı 150, İstanbul, 1954,

“Le mura di Anastasio I.”,Palladio,   N.S. 5, 1955,

“Bizans ve Şehir Tarihi”, Basın – Yayın ve Turizm Müdürlüğü Turist Rehberi Kursu Dersi, İstanbul, 1955,

“Fetihden Evvelki İstanbul”, Basın-Yayın ve Turizm Müdürlüğü Turist Rehberi Kursu Dersi, İstanbul, 1955,

“Fetihden önce Haliç Surları”, İstanbul Enstitüsü, İstanbul, 1956

“L’eglise Sainte Irêne”,  CCARB, II, 1956,

“Ayasofya Müzesi”, Bilgi,  Sayı 10/ 115, İstanbul, 1956,

“İnceğiz Mıntıkasındaki Mağara- Manastır ve Kiliseler”, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı VII/ 2, İstanbul, 1957,

“Guide de Sainte Sophie”, Musée de Sainte Sophie, No. 2, İstanbul, 1958,

“Ecnebi Seyyahlara Göre Onsekizinci  Asrın İkinci Yarısında İstanbul”, İstanbul Enstitüsü Mecmuası” Sayı 4,İstanbul, 1958,

“Yassıviran Şimalinde Bulunan Bir Bizans Av Köşkü”, Ayasofya Müzesi Yıllığı” Sayı 1, İstanbul, 1959,

“Hereke( Caracas, Haraka kalesi) -Hereke (Caracas, Castle of Haraka)”,  Ayasofya Müzesi Yıllığı, Sayı: 1, İstanbul, 1959.

“Beylerbeyi Kilisesi – The Church of Beylerbey”, Ayasofya Müzesi Yıllığı, Sayı 1, İstanbul, 1959,

“Nasuhi Matrakçı’nın Yapmış Olduğu İstanbul Resminde Ayasofya Yanında Görülen Kilise”, TTOtK. Bel, Sayı 227, İstanbul, 1960,

“Ayasofya’nın Bronz Kapıları,  The Bronze Doors of  Saint Sophia ”, Ayasafya Müzesi Yıllığı, Sayı 3, İstanbul, 1961,

“Vize'deki Ayasofya Kilisesi (Süleyman Paşa) – Church of St. Sophia (Süleyman Paşa) at Vize”, Ayasofya Müzesi Yıllığı, Sayı 3, İstanbul, 1961,

“Ayasofya şimalindeki Vezir Bahçesi denilen yerde bulunan bir hipogée – Un hypogee dans le jardin dit “du Vizir” au nord de SainteSophie”, Ayasofya Müzesi Yıllığı, Sayı 4, İstanbul, 1962,

“İmparator Manuel Comninos'un Topladığı 1166 Synode Kararlarını Havi Mermer Levhalar”, Ayasofya Müzesi Yıllığı, Sayı 4, İstanbul, 1962,

“Olympiade Kadınlar Manastırı – The Olympiados Gmwent”, Ayasofya Müzesi Yıllığı, Sayı 4, İstanbul, 1962,

“Vize'deki Kaya Kilisesi- Rock Church at Vize”, AMY, Sayı 4, İstanbul, 1962,

“Ayasofya Baptisteri – The Baptistery of Saint Sophia”, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı 12, İstanbul, 1963,

“Fatih Sultan Mehmed”in Annesi”, TTOtK. Bel, Sayı: 261, İstanbul, 1963,

“Saint Sophia Museum”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, İstanbul,1964 [İngilizce]

“Hagia Sophia Museum”,  TTOtK. Bel , İstanbul, 1965 Almanca

“Selymbria (Silivri) Bizans kalesi – The Byzantiue Castle of Selymbria ( Silivri )”, AMY, Sayı 6, İstanbul, 1965,

“Arkeoloji ve Turistik Bakımdan Trakya’nın Doğusu”, TTOtK. Bel, Sayı 3/ 281, İstanbul, 1965,

“Ayasofya Klavuzu “, AMY, No 8,  İstanbul, 1966

“Le Monument Historique de Kariye”, TTOtK. Bel, İstanbul, 1966

“Böğürdelen (Şabaç) Kalesi”,  TTOtK. Bel, Sayı 12/ 291, İstanbul, 1967,

“Preveze ve İnebahtı”, Tarih Konuşuyor Dergisi, VI, Sayı 36, İstanbul, 1967,

“Kariye Müzesi”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı: 2, İstanbul, 1967,

“Fethiye Müzesi”, Hayat Tarih Mecmuası, Sayı 3, İstanbul, 1967,

“Türk Riviyerası”, TTOtK. Bel, Sayı 20/ 299, İstanbul, 1968,

“Augustaion ve Milion”, AMY, Sayı:8, İstanbul, 1969,

“11. Milion- Miliurum- Aureum”, AMY, Sayı: 8, İstanbul, 1969,

“Antakya ve Tarihi Antioche”, TTOtK. Bel,  Sayı 22/ 301, İstanbul, 1969,

“Ürgüp- Göreme”, TTOtK. Bel, Sayı 23/ 302, İstanbul, 1969,

“Doğu Karadeniz Kıyıları”, TTOtK. Bel,  Sayı: 25/304, İstanbul, 1970,

“Commagene- Kummachi- Tegaramme”, TTOtK. Bel, Sayı 27/ 306, İstanbul, 1970,

“Kütahya”, TTOtK. Bel,  Sayı 30/ 309, İstanbul, 1971,

“Konya”, TTOtK. Bel, Sayı 31/ 310, İstanbul, 1971,

“Sakarya Vadisinde Tarih”, TTOtK. Bel, Sayı: 32/ 311, İstanbul, 1971,

“Selçukluların Anadolu’da Yerleşmelerini ve Gelişmelerini Sağlayan İki Zafer “, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1972

“Türklerden Önce İstanbul”, TTOtK. Bel, Sayı 34/ 313, İstanbul, 1972,

“19. Yüzyıldan Bugüne Kadar İstanbul”, TTOtK. Bel, Sayı: 35/ 314, İstanbul, 1972,

“Muasır Bizans kaynaklarına Göre Osmanlıların Rumeliye Geçiş ve Yerleşişleri”, VII. Türk Tarih Kongresi (1970)- Kongreye Sunulan Bildiriler, II, Ankara, 1973

“İmrahor Camii”,  TTOtK. Bel, Sayı 37/316, İstanbul, 1973,

“Zesuthera Bizans Kalesi”,  Mansel’e Armağan, C. II. S. 695- 698, Ankara, 1974,

“Ortaçağ Trakyası”, TTOtK. Bel,  Sayı 43/ 322, İstanbul, 1974,

“Kıbrıs”, TTOtK. Bel, Sayı 44/ 323, İstanbul, 1974,

“Atila’dan Haçlılara Kadar Trakya”, TTOtK. Bel, Sayı: 45/ 324, İstanbul, 1975,

“Pantokrator Manastırı”, TTOtK. Bel, Sayı: 48/ 327, İstanbul, 1975,

TESPİT EDİLEBİLEN KİTAPLARI:

* Onlar ve Biz,  Ahmediye Matbaacılık Şirketi, İstanbul, 1919

* Büyük Harp Türk Cepheleri, İstanbul, 1926

* Çanakkale Cephesi, İstanbul, 1927

* Malazgirt Meydan Muharebesi, İstanbul, 1938, 1943

* Haçlı Seferlerde İnönü ve Eskişehir Meydan Muharebeleri, İstanbul, 1946.

* Konya ve Düzbel ( Selçuklu- Bizans Savaşları1146 ve 1176), İstanbul, 1944

* İstanbul’un Fethi, İstanbul, 1949, 1976, 2003,

* İstanbul After The Conquets, Ankara, 1953

* İstanbul Apres La Conquete, İstanbul, 1953,

* Ecnebi Seyyahlara Nazaran Fetihten Sonraki İstanbul, İstanbul 1953,

* Fetihten Önce Marmara Surları, İstanbul, 1953, 1956,

* Fetihten Sonraki İstanbul, İstanbul, 1953

* Prof. F. Babinger, Mahomet II, Le Conqueront et Son Temps ( 1432- 1481), İstanbul, 1955,

* Fetihten Önceki Haliç Surları, İstanbul, 1956.

* Resimli Ayasofya Klavuzu, İstanbul, 1956, 1960,

* Saint Sophia Museum, İstanbul, 1964

* Hagia Sophia Museum, İstanbul, 1965,

* Ayasofya Klavuzu, İstanbul, 1966

* Kariye Müzesi, İstanbul 1977

Feridun DİRİMTEKİN’in biyografisi için Diyanet İslam Ansiklopedisi ile  (ağırlıklı olarak) sayın Prof. Dr. Semavi EYİCE' nin “Trakya Araştırmacılarından Feridun Dirimtekin 1894- 1976)” isimli çalışmasından yararlanılmıştır. Sayın EYİCE’nin, incelemesine koyduğu notu aynen  aşağıya alıyorum. Toplumun, değerli bir insana, çalışmasına ve ailesine verdiği önemi gösteren örnektir:

“Feridun Dirimtekin'in 1976'daki vefatından sonraki dört sene içinde, son günlerinde içinde yaşamakta olduğu dairesi yıktırıldı, eşi de trajik bir duruma düştü. Eşyası, kitapları ve notlarının ise ne olduğu bilinmemektedir.”

Tüm ömrünü okumaya, araştırmaya, incelemeye ve bulduklarını toplumla paylaşmaya adamış, çalışmalarıyla kendinden sonra gelenlere yol açmış- yol göstermiş bu çok değerli insan, umarım bir yerlerde hayırla anılıyordur.

Değerli olanların değil, popüler olanların ön plâna çıktığı ve tanındığı toplumumuzda, rahmetli Feridun DİRİMTEKİN’ in yeterli şekilde bilinip- hatırlandığını zannetmiyorum.

Bu satırları merak edip sonuna kadar çok az kişinin okuyacağından da kendim kadar eminim.

Şüphesiz iz bırakanlar, köşe dönücüler değil, topluma yararlı hizmetleri dokunanlardır.

Yaptığı çalışmalarla Türk tarihinde iz bırakan  bu ölümsüz insanı tanıtmak, bilmeyenlere hatırlatmak ve onu  saygı ve rahmetle anmak, benim boynumun borcudur.

Nur içinde yatsın.

(Yazının İlk Yayım Tarihi: 26 Eylül 2014)

aakyol

 

GELEN YORUM:

Kamil AKDOĞAN, 7 Kasım 2014

Merhabalar,

Nisan 1969 tarihli bir belletende Feridun Dirimtekin'e ait çok güzel bir yazı okudum. Biraz araştırınca sitenizdeki bilgilere ulaştım. Antakya Tarihi üzerine yazdığı harika yazıyı ise tarayarak siteme de ekledim.

http://akdogan.gen.tr/YaziDetay.asp?id=2592

Saygılarımla…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir